Rejestracja


Podaj klub do którego należysz

Zaznacz klasę, w której chcesz brać udział.

np: 1/4,25% itp..

Proszę podać powierzchnię skrzydeł w m2

Proszę opisać model, historię , przyszłe modyfikacje itp..

Jeśli twój model pracuje w paśmie 35 MHz, proszę zadeklarować pierwszy kanał radiowy

Jeśli twój model pracuje w paśmie 35 MHz, proszę zadeklarować drugi kanał radiowy